Aflevering 1: De uitspraken van 11 januari 2022

In deze aflevering worden besproken: 4 arresten en 5 conclusies.
Enkele onderwerpen: fatale woningoverval in Helmond - Leerplichtwet - kan een stelbrief tegelijk ook een appelschriftuur zijn? - handsfree betekening in coronatijden - afwijzing van getuigenverzoeken

Besproken uitspraken

De uitspraken van deze week, op volgorde van behandeling in de podcast.

Arresten 11 januari 2022

ECLI:NL:HR:2022:3
Ontvankelijkheid cassatieberoep. Moest cassatieberoep binnen 14 dagen na uitspraak hof worden ingesteld, nu appeldagvaarding volgens akte in persoon is uitgereikt, maar verdachte wegens corona-maatregelen niet heeft getekend voor ontvangst? Voor rechtsgeldige betekening is handtekening voor ontvangst geen vereiste, dus is dagvaarding geldig in persoon betekend. Beroep in cassatie is bijgevolg te laat ingesteld. Verdachte niet-ontvankelijk. CAG: anders.
ECLI:NL:HR:2022:5
Overtreding art. 2.3 Leerplichtwet 1969 door minderjarige, geregeld school bezoeken. Ontoereikende verwerping verweer dat hof had moeten opvatten als beroep op afwezigheid van alle schuld? CAG: hof had verweer niet zo hoeven opvatten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met ECLI:NL:HR:2022:6.
ECLI:NL:HR:2022:6
Overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969 door minderjarige, verplichting ervoor te zorgen dat kind staat ingeschreven op een school. Ontoereikende verwerping bewijsverweer? HR: art. 81.1 RO. CAG niet gepubliceerd. Samenhang met ECLI:NL:HR:2022:5.
ECLI:NL:HR:2022:4
OM-cassatie in ontnemingszaak. Ontnemingsvordering afgewezen wegens onvoldoende concrete aanwijzingen dat voordeel afkomstig is uit concreet gronddelict gerelateerd aan illegale hennepteelt. Heeft hof zich in ontnemingsprocedure ten onrechte niet gebonden geacht aan ’s hofs oordeel in strafzaak dat contant geldbedrag van +/- € 100.000 afkomstig is uit soortgelijke misdrijven? Omdat hof betrokkene in strafzaak heeft vrijgesproken van verkoop hennepstekken of -planten en van telen hennep, waren er volgens het hof in de ontnemingszaak onvoldoende concrete aanwijzingen voor een concreet aan illegale hennepteelt gerelateerd (grond)delict waaruit dat geldbedrag als voordeel afkomstig is. Geen steun in het recht vindt opvatting dat oordeel in strafzaak dat voorhanden hebben van een ongeveer € 100.000 niet kan worden gekwalificeerd als witwassen wegens afkomst uit eigen misdrijf, maakt dat vaststaat dat dit geldbedrag (geheel) is verkregen uit feiten a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr. Het is immers aan ontnemingsrechter om vast te stellen of dergelijke feiten buiten redelijke twijfel kunnen worden vastgesteld. Verwerping.

Conclusies 11 januari 2022

ECLI:NL:PHR:2022:12
Medeplegen gewelddadige woningoverval op hoogbejaarde vrouw, met fatale afloop en inbraak in (andere) woning gedurende nacht. AG: klachten over bewijs opzet op medeplegen van door medeverdachten verrichte geweld en op toerekening dood slachtoffer aan verdachte, die buiten de woning was blijven wachten, falen. Unus testis-klacht inzake feit 2 faalt ook. Conclusie: verwerping.
ECLI:NL:PHR:2022:15
Wederrechtelijke vrijheidsberoving tijdens autorit. AG: bewezenverklaring toereikend en begrijpelijk gemotiveerd. Conclusie: verwerping.
ECLI:NL:PHR:2022:25
Niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep omdat geen schriftuur houdende grieven is ingediend en evenmin ter zitting bezwaren zijn opgegeven. AG: hof hoefde stelbrief inhoudende dat verdachte het niet eens is met de strafmaat niet aan te merken als schriftuur. Conclusie: verwerping.
ECLI:NL:PHR:2022:5
Ontneming € 748.000,- uit hypotheekfraude door criminele organisatie. Met valse documenten hypothecaire leningen met bouwdepots voor verbouwingen verkrijgen en bouwdepots vervolgens leeghalen. 2 middelen over getuigen m.b.t. gemaakte kosten. Middel 1: 14 getuigen afgewezen omdat hun betrokkenheid bij de gang van zaken rond de strafbare feiten onvoldoende is onderbouwd. AG: gegrond voor 3 getuigen waarvan in de hoofdzaak wel betrokkenheid is aangenomen. Middel 2: afwijzing 8 getuigen omdat ze al door de rechter-commissaris zijn gehoord en noodzaak niet is gebleken. AG: gegrond want RC heeft de getuigen enkel in de hoofdzaak gehoord en daar ging het niet altijd over de vergoedingen. Ten onrechte noodzakelijkheidsmaatstaf aangelegd. Conclusie: vernietiging, geen bespreking overige 3 middelen.
ECLI:NL:PHR:2022:24
O.a. voorbereiding coke-transport (287 kg) van Suriname naar Afrika en gewoontewitwassen. Middel 1: afwijzing 6 in buitenland verblijvende getuigen m.b.t. rol bij transport, omdat horen binnen aanvaardbare termijn niet aannemelijk is. AG: gegrond, hof heeft aannemelijkheid onvoldoende gemotiveerd. Middel 4: grondslagverlating omdat overdragen van geld geen 'omzetten' oplevert. AG: gegrond: vereist is overgedragen gelden bij de overdracht in een andere vorm worden gegoten. Dat is hier niet aan de orde. Wel belang omdat bij wijzinging tenlastelegging naar 'overdragen' beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond kan worden gehonoreerd. Conclusie: partiële vernietiging.