Aflevering 2: de uitspraken van 18 januari 2022

In deze aflevering worden besproken: 8 arresten en 2 conclusies.
Enkele onderwerpen: Zwaardvis / Valsheid in geschrift / Wijziging zittingstijdstip / Vluchtelingenverdrag / Stukken in het Kroatisch / Gooien met ammoniak

Besproken uitspraken

De uitspraken van deze week, op volgorde van behandeling in de podcast.

Arresten 18 januari 2022

ECLI:NL:HR:2022:21
Aanwezigheidsrecht. Bij gewone brief is aan verdachte bericht dat tijdstip zitting hoger beroep 10 minuten is vervroegd. Verdachte is niet verschenen en NO verklaard in hoger beroep. CAG: hof had moeten onderzoeken of verdachte niet op het oorspronkelijke tijdstip is verschenen. HR: de wet regelt niet hoe wijziging van tijdstip aan verdachte bekend moet worden gemaakt. Dit kan door betekening aanzegging gewijzigd tijdstip of door betekening nieuwe dagvaarding/oproeping onder intrekking eerdere. Hoewel in casu andere werkwijze is gevolgd, is ’s hofs kennelijke oordeel dat verdachte vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn recht om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht en dat tegen hem verstek kon worden verleend, niet onbegrijpelijk. Relevante omstandigheden: vervroeging met slechts 10 minuten, de brief naar de verdachte, telefonisch contact tussen griffier en raadsman na aanvang zitting en het niet aanvoeren in cassatie dat verdachte zich op oorspronkelijke aanvangstijd bij het hof had gemeld. Verwerping.
ECLI:NL:HR:2022:16
Voorhanden hebben voorwerpen bestemd voor hennepteelt, art. 11a OW. Overleggen stukken in hoger beroep, art. 414.1 Sv. Klacht dat hof ttz. overgelegde stukken (deels) niet bij zijn beraadslaging heeft betrokken. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2021:1503 en ECLI:NL:HR:2010:BL7709. Verdediging stelt dat verdachte geen criminele intentie had tot illegale hennepteelt, want voorwerpen waren bestemd voor zijn bedrijf in legale hennepteelt in Kroatië. Hof schorst onderzoek zodat verdediging hieromtrent stukken – vertaald in het Nederlands – aan hof kan sturen. Verdediging stuurt die stukken niet, maar legt bij volgende tz. aantal in Nederlands, Engels en Kroatisch opgestelde stukken over. Verdediging kan de inhoud van Kroatische stukken niet weergeven en benoemt geen concrete passages uit die stukken. Hof heeft tot uitdrukking gebracht dat het kennis heeft genomen van de stukken en van wat verdediging daarvan heeft opgemerkt en op grond daarvan geoordeeld dat het niet noodzakelijk was die stukken te laten vertalen. Hof was niet gehouden nader in te gaan op de inhoud van de stukken. Volgt verwerping. CAG: vernietiging wegens enigszins gebruik maken van niet vertaalde stukken.
ECLI:NL:HR:2022:31
Opzettelijk gebruik vals Pools rijbewijs, art. 231.2 Sr. HR: om redenen vermeld in CAG slaagt middel over 's hofs reactie op NO-verweer gebaseerd op art. 31.1 Vluchtelingenverdrag. Vernietiging. CAG: gelet op ECLI:NL:HR:2012:BW9266 en ECLI:NL:HR:2013:BY4310 had hof verweer slechts mogen verwerpen nadat het onverwijld en zonder nader onderzoek had kunnen vaststellen dat de vreemdeling geen vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag is. Hof heeft slechts overwogen dat ‘een situatie als bedoeld in deze bepaling zich in casu niet voordoet’. Gelet op wat verdachte heeft verklaard en gegeven de omstandigheid dat hij ook in h.b. kennelijk nog in een asielzoekerscentrum verbleef, is verwerping verweer ontoereikend gemotiveerd.
ECLI:NL:HR:2022:34
Valsheid in geschrift (gebruik maken), art. 225.2 Sr. Hof: verdachte heeft een PDF-bestand met een niet-bestaande testuitslag voor zwaardvis naar NVWA gestuurd. Dat bestand had verdachte 9 minuten voor verzending aangemaakt. Bedrijf van verdachte, waarin hij over voedselkwaliteit ging, testte in de betreffende periode alleen tonijn. 120 uur taakstraf. Middel over (voorwaardelijk) opzet. HR: oordeel dat verdachte t.t.v. het versturen van het document bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij een vervalst document zou versturen niet onbegrijpelijk. Dat hij (anderhalf uur) na verzending aan NVWA heeft laten weten dat hij abusievelijk in de haast het verkeerde document had verzonden, doet daaraan niet af. Verwerping. CAG anders: mededeling na verzending is relevante contra-indicatie voor bewuste aanvaarding.
ECLI:NL:HR:2022:33
Meerdere inbraken 1. Hof hoefde opmerking van raadsman over overschrijding redelijke termijn in h.b.met meer dan 6 maanden niet op te vatten als uitdrukkelijk onderbouwd strandpunt, nu raadsman niet heeft aangevoerd op welke gronden de redelijke termijn zou zijn overschreden. CAG anders: net voldoende aangevoerd. 2. HR zet vervangende hechtenis bij schadevergoedingsmaatregelen om in gijzeling.
Samenhang met ECLI:NL:HR:2022:32 (81 RO, middel over verwijzing LOVS-oriëntatiepunt)
ECLI:NL:HR:2022:35
Herziening afdreigingszaak (art. 318.1 Sr). Aangevoerd wordt dat het hof een lagere straf aan aanvrager zou hebben opgelegd met inachtneming van in aanvraag genoemde factoren. HR: onder “minder zware strafbepaling” in de zin van art. 457.1.c Sv moet worden verstaan strafbepaling die een minder zware straf bedreigt. Oplegging van een andere (minder zware) sanctie of niet opleggen sanctie valt daar niet onder. HR wijst de aanvraag af wegens kennelijk ongegrond.
ECLI:NL:HR:2022:2
Diefstal met geweld. Ripdeal, medeverdachte gooit plots glas met ammoniak in gezicht aangever en pakt deze vast, waarna verdachte geld afpakt van aangever. Cassatiemiddel over opzet op door medeverdachte gepleegde geweld. HR: 81 RO

Conclusies 18 januari 2022

ECLI:NL:PHR:2022:28
Middel over meewegen ten nadele van verdachte dat hij eerder onherroepelijk tot gevangenisstraf voor de duur van twee jaren is veroordeeld voor het plegen van twee straatroven en witwassen, en dat bij die straatroven eveneens ten laste was gelegd dat gebruik is gemaakt van een vuurwapen, hetgeen het hof ambtshalve bekend is. AG: middel gegrond om 2 redenen: onjuiste lezing uittreksel Justitiële Documentatie en niet geoordeeld naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.
ECLI:NL:PHR:2022:38
Profijtontneming. Falende klachten over onder meer matiging van de betalingsverplichting i.v.m. overschrijding redelijke termijn. AG zet toetsingskader redelijke termijn in ontnemingszaken uiteen.